AN TAIBHDHEARC, GAILLIMH
Folúntais
Oifigeach Airgeadais, Riarthóir Oifige

Is í An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil mar aidhm aici lárionad náisiúnta gairmiúil agus acmhainn a chur ar fáil chun léirithe a chur i láthair agus a chur chun cinn; agus tacú le hoiliúint, fad is a bhíonn lucht féachana nua agus an chéad ghlúin eile de dhrámadóirí agus de chleachtóirí amharclannaíochta na Gaeilge á bhforbairt.

Fáilteofar roimh iarratais ar na poist a leanas:

▪ Oifigeach Airgeadais (le taithí ar ‘Collsoft’ agus ‘Quickbooks’ ach go háirithe) – 15 uair in aghaidh na seachtaine

▪ Riarthóir Oifige – 25 uair in aghaidh na seachtaine

Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarratasóirí ar na poist seo.

Ní mór d’iarratasóirí feiliúnacha litir iarratais agus CV a sheoladh chuig:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh

tráth nach déanaí ná 12:00nóin an 31 Lúnasa, 2018 le hagallaimh le bheith ar siúl an tseachtain dar tús an 03 Meán Fómhair, 2018.

AN TAIBHDHEARC, GALWAY
Vacancies
Finance Officer, Office administrator

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre, aims to provide a national professional hub and resources to present and promote performances; and to support training, whilst new audiences and the next generation of dramatists and actors develop Irish language theatre. Applications are invited for the following posts:

▪ Office administrator, 25 hours per week
▪ Finance Officer (with experience of Collsoft and Quickbooks packages), 15 hours per week

Fluent Irish is essential for these posts.

Suitable applicants should send application form and CV to:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh
On/before 12:00noon, August 31st, 2018 with interviews to take place the week of September 3rd, 2018.