AN TAIBHDHEARC, 19 AN tSRÁID LÁIR, GAILLIMH

Folúntas: Riarthóir Amharclainne.

Is í An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil mar aidhm aici lárionad náisiúnta gairmiúil agus acmhainn a chur ar fáil chun léirithe a chur i láthair agus a chur chun cinn; agus tacú le hoiliúint, fad is a bhíonn lucht féachana nua agus an chéad ghlúin eile de dhrámadóirí agus de chleachtóirí amharclannaíochta na Gaeilge á bhforbairt. Fáilteofar roimh iarratais ar an bpost seo a leanas:

RIARTHÓIR AMHARCLAINNE

Beidh an té a cheapfar freagrach as as an obair seo a leanas maille le cúraimi eile:

 • Áirithintí chun an t-ionad a ghlacadh ar cíos – san áireamh leis seo tá idirghabháil leis na comhlachtaí léiriúcháin, cáipéisíocht a réiteach (cor cíosa, sonraisc, cáipéisí árachais);
 • Imeachtaí a bhainistiú ar chóras ticéad na hamharclainne (áirithintí agus seóanna na Taibhdheirce);
 • Lóisteáil a dhéanamh sa bhanc le brábús an bheáir / na díoloifige, faireachán a dhéanamh ar fhlótaí;
 • Socraíochtaí airgeadais leis na comhlachtaí léiriúcháin a áireamh i ndiaidh imeachtaí (socraíocht díoloifige);
 • Sonraisc a fhiosrú agus a dheimhniú;
 • Obair riaracháin eile a bhaineann leis an amharclann (taifead a choimeád de heochracha an fhoirgnimh, déileáil le cúrsaí laethúla a thagann chun cinn ar nós fadhbanna teicniúla);
 • Ábhar a phóstáil ar na meáin shóisialta, obair in éineacht leis an mac léinn atá ar thaithí oibre – faire a dhéanamh ar a c(h)uid oibre agus comhairle a thabhairt dó/di;
 • Idirghabháil le bainisteoir na hamharclainne, an bainisteoir teicniúil, an comhordaitheoir fáiltithe (FOH) agus an t-oifigeach airgeadais maidir le himeachtaí agus reáchtáil na hamharclainne;
 • Tacaíocht a thabhairt don bhainisteoir ginearálta ó thaobh léiriúcháin de chuid na Taibhdheirce má bhíonn sé ag teastáil;
 • Ábhar a ullmhú do chláir an ionaid in éineacht le dearthóir seachtrach;
 • Obair riaracháin eile a bhaineann leis an amharclann (taifead a choimeád de heochracha an fhoirgnimh, déileáil le cúrsaí laethúla a thagann chun cinn ar nós fadhbanna teicniúla);
 • Leibhéil na stoc (bia agus deochanna) sa bheár;
 • Na horduithe cuí a dhéanamh leis na soláthróirí nuair is gá;
 • Róta na míosa don bhFoireann Tí a chur le chéile agus é a scaipeadh;
 • Cinntiú go bhfuil líon na bhfostaithe do gach léiriú ar an róta agus ar fáil;
 • Gnáth-dhualgais Oifige agus na Foirne Tí;

Riachtanais don bPost:

 • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
 • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc);
 • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin;
 • A bheith ábalta oibriú as do stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin;
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre na Taibhdheirce agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

Ní mór d’iarrthóirí litir chumhdhaigh agus CV a sheoladh chuig An Bainisteoir Ginearálta ag eolas@nullantaibhdhearc.com

Spriocdháta le haghaidh iarratais : 12:00 noin, 20 Lúnasa, 2019;
Agallaimh : 28 Lúnasa, 2019.
Tús na fostaíochta – an tseachtain dar tús an 23 Meán Fómhair;
Conradh : 2 bhliain;
Tuarastal €33,800 in aghaidh na bliana;
40 uair a chloig in aghaidh na seachtaine;
22 lá saoire.

Is fostóir comhionnanais é An Taibhdhearc.