SAMHAIL – Seachtain Forbartha sa Taibhdhearc | Development week in An Taibhdhearc

Ceisteanna Coitianta | Frequently asked questions

Cén taithí amharclannaíochta ba chóir a bheith agam chun iarratas a dhéanamh ar Samhail? | How much theatre experience do I need to apply to Samhail?

Táimid ag lorg ealaíontóirí a bhfuil uaillmhian, díocais agus nuálaíocht ag baint leo, ag céim ar bith dá ngairmeacha beatha. Táimid ag súil leis go mbeidh taithí éigin ag gach iarratasóir ar obair a chruthú (lasmuigh d’institiúid tríú leibhéal), ach ní beidh gairm fhada rathúil san amharclannaíocht ag gach iarratasóir Samhail a n-éireoidh leis nó léi. Tá do chuntas teiste san amharclannaíocht tábhachtach, ach tá fiúntas agus soiléire do thuairime, a oiriúnaí atá tú do chlár Samhail, agus do dhíocais agus do nuálaíocht mar a chuirtear in iúl san iarratas iad, chomh tábhachtach céanna.

We are looking for artists with ambition, passion and originality, at any stage of their careers. We expect all applicants to have some experience of creating work (outside of a third level institution), but not every successful Samhail applicant has had a long career in theatre. Your track record in theatre is important, but equally important is the strength and clarity of your idea, your suitability to the Samhail programme, and your passion and originality as demonstrated in your application.

Tá cúrsa amharclannaíochta tríú leibhéal críochnaithe agam – an féidir liom iarratas a dhéanamh ar Samhail? | I have just finished a third level theatre course – can I apply for Samhail?

Cuirimid fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhain céim amach le déanaí ach táimid ag súil leis go mbeidh roinnt taithí ar an amharclannaíocht lasmuigh d’institiúid tríú leibhéal ag iarrthóirí agus iarraimid ort fianaise air sin a thabhairt.

We welcome recent graduates in applying for Samhail but we expect some experience of making theatre outside a third level institution and request you outline evidence of same.

Tá smaoineamh agam do thogra ach tá tús curtha agam lena fhorbairt cheana féin. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar Samhail leis an smaoineamh seo? |
I have an idea for a project but have already started developing it. Can I apply for Samhail with this idea?

Má tá do smaoineamh sách luath sa phróiseas ionas gur féidir forbairt chruthaitheach a dhéanamh air, tá sé incháilithe. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh le smaoineamh a cuireadh ar stáitse cheana féin, bíodh sé ar an tríú leibhéal nó i dtimpeallacht eile.

If your idea is early enough in the process so as to allow creative development, it is eligible. You may not apply with an idea which has already been staged, either at third level or in another environment.

Níl smaoineamh agam le forbairt le linn Samhail ach ba mhaith liom mo chleachtas i gcoitinne a fheabhsú. An féidir iarratas a dhéanamh ar Samhail mar sin féin? |
I do not have an idea to develop during Samhail but I want to enhance my practice generally. Is it still OK to apply for Samhail?

Ní féidir. Éilítear ar gach iarratasóir iarratas a dhéanamh le smaoineamh do thogra, trína bhforbróidh siad a gcleachtas. D’fhéadfadh go dtiocfadh athrú ar do smaoineamh le himeacht ama i rith an chláir, ach ba cheart duit iarratas a dhéanamh le smaoineamh a bhfuil tú díocasach ina leith agus a bhfuil fís agat dó.

No. All applicants are required to apply with an idea for a project, through which they will develop their practice. Your idea may change as the programme progresses, but you should apply with an idea for which you have a passion and a vision.

An gcaithfidh mé go leor machnaimh a bheith déanta agam ar an smaoineamh? |
How fleshed-out does my idea need to be?

Ba cheart go mbeadh smaoineamh soiléir agat ar an rud ba mhaith leat a dhéanamh agus ar an bhfáth ar mhaith leat é a dhéanamh. Ba cheart go mbeifeá in ann cúlra an smaoinimh a thabhairt dúinn: Céard ba chúis leis? Cén chaoi a leanann sé ar aghaidh ó obair a chruthaigh tú nó a raibh baint agat léi roimhe seo? Céard atá suntasach faoi?

Ní gá duit a insint dúinn cén chaoi a gcuirfidh tú i gcrích é (seachas an fhoireann a liostú), ná nílimid ag súil go dtabharfaidh tú mionsonraí grinne faoi gnéithe an smaoinimh, cuir i gcás mionphointí an phlota.

You should have a clear idea of what you want to do and why you want to do it. You should be able to give us the background of your idea: What sparked it? How does it follow on it from work you have created or experienced before? What makes it interesting?

You do not need to tell us how you plan to make the work (aside from listing your team), nor do we expect you to go into detail about the elements of your idea, such as the finer plot points.

Is drámadóir mé – an féidir liom iarratas a dhéanamh ar Samhail? | I am a playwright – can I apply to Samhail?

Is féidir, tá fáilte roimh dhrámadóirí iarratas a dhéanamh ach táimid ag súil go mbeidh foireann ar intinn ag gach iarratasóir ar féidir leo oibriú leo chun a bpíosa a fhorbairt i rith na seachtaine cónaithe. Níl ar acmhainní na Taibhdheirce foireann, cruthaitheoirí, etc. a chur ar fáil.

Yes, playwrights are welcome to apply but we expect all applicants to have a team in mind who can work with them to develop their piece during the residency week. An Taibhdhearc is not in a position to provide cast, creatives etc.

An féidir liom iarratas a dhéanamh má tá cuid den ábhar tacaíochta i mBéarla? |
Can I still apply if some of my supporting material is in English?

Is féidir, ar an gcoinníoll go gcuirfear an togra dá ndéanann tú iarratas i gcrích as Gaeilge.

Yes providing that the project that you apply with is done through Irish.

Níl mé i mo chónaí i nGaillimh, an féidir liom iarratas a dhéanamh? |
I do not live in Galway, can I still apply?

Is féidir, is clár náisiúnta é seo. Ní sheasfaidh an Taibhdhearc aon chostais taistil ná lóistín.

Yes this is a national programme. An Taibhdhearc will not cover any travel and accomadation expenses

An féidir liom mo sheachtain chónaithe a dhéanamh am éigin eile mura n-oireann na dátaí dom? Can I reschedule my residency week if the dates don’t suit?

Ní cheadófar na dátaí a athrú ach amháin de bhun breoiteachta nó méala báis.

The dates can only be rescheduled due to illness and bereavement .

Foirm iarratais anseo | Application form here